Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Малярчук Дем'ян Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Українське-Канадське спiльне пiдприємство "Погар Iнтернешнл"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
22332837
4. Місцезнаходження
Львівська , -, 79058, м.Львiв, вул.Хiмiчна, 22 кв.51
5. Міжміський код, телефон та факс
(032) 240-48-98 -
6. Електронна поштова адреса
pogar@emiti.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №79   26.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці pogar.emiti.net в мережі Інтернет 26.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Товариство не володiє жодними лiцензiями. Посада корпоративного секретаря не передбачена. Послугами рейтингового агентства Товариство не користується. Товариство не володiє часткою у статутному капiталi iнших юридичних осiб. Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались. Рiшення про випуск облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не приймалось. загальнi збори не скликались. Фактiв виникнення особливої iнформацiї не було. Iншi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались. Викуп власних акцiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався. Борговi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались. Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались. Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики не виникали. Випуск iпотечних облiгацiй не здйснювався. Iпотечнi активи вiдсутнi Випуск цiльових облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався. Випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювався. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не складалась.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Українське-Канадське спiльне пiдприємство "Погар Iнтернешнл"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ №741682
3. Дата проведення державної реєстрації
30.05.1995
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
2000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
- -
- -
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Директор, Ревiзор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЗГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк"
2) МФО банку
325019
3) поточний рахунок
26006238160001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малярчук Дем"ян Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 736175 25.12.1997 Личакiвським РВ УМВС україни у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З сiчня 1995 р. працює на посадi голови правлiння Товариства.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2014 3 роки
9) Опис
Голова одноосiбного виконавчого органу. Представляє Товариство у вiдносинах з iншими товариствами. Повноваження згiдно Статуту Товариства. Не займає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надав згоди на розкриття iнформацiї про винагороду. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доскiч Вiктор Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 881653 03.07.1998 Пустомитiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiя не надана.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2014 3 роки
9) Опис
Ревiзор є органом товариства, який контролює його фiнансово-господарську дiяльнiсть, обирається загальними зборами. Вимоги до ревiзора та його повноваження встановлюються у положеннi про ревiзiйну комiсiю (ревiзора). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ференс Iрина Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 626949 03.03.2008 Сихiвським РВ ЛМУ УМВС УКраїни у Львiвськiй обалстi
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комбiнат благоустрою Шевченкiвського р-ну м.Львова,головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2011 безстроково
9) Опис
Вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику пiдприємства, головний бухгалтер вiдповiдає за забезпечення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, ведення податкового облiку, здавання бухгалтерської та податкової звiтностi. Оплата працi , згiдно iз штатним розкладом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Посади на iнших пiдприємствах: головний бухгалтер за сумiсництвом: ПАТ "Карпаткурортбуд" (код 04718527; мiсцезнаходження: Львiвська обл., 79040, м.Львiв, вул.Конюшинна, 19)
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Малярчук Дем"ян Миколайович КА 736175 25.12.1997 Личакiвським РВ УМВС україни у Львiвськiй областi 33 33 33 0 0 0
Ревiзор Доскiч Вiктор Михайлович КА 881653 03.07.1998 Пустомитiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 33 33 33 0 0 0
Головний бухгалтер Ференс Iрина Михайлiвна - - - 0 0 0 0 0 0
Усього 66 66 66 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Гай Касл Клабс Iнтернешнл Корпорейшн 01013107 - Канада - - - 34 34 34 34 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Малярчук Дем"ян Миколайович КА 736175 25.12.1997 Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 33 33 33 33 0 0 0
Доскiч Вiктор Михайлович КА 881653 03.07.1998 Пустомитiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 33 33 33 33 0 0 0
Усього 100 100 100 100 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.05.2001 24/13/1/01 Львiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000135123 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 20 100 2000 100
Опис Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Акцiї в лiстингу не знаходяться. Додаткової емiсiї емiтент не здiйснював. Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Згiдно рiшення загальних зборiв вiд 20.04.2011 р. прийнято рiшення про переведення акцiй з документарної форми випуску у бездокументрану форму випуску. Дата видачi свiдоцтво про бездокументарну форму 10 сiчня 2012 року.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 403.3 390.3 0 0 403.3 390.3
будівлі та споруди 203.9 197.9 0 0 203.9 197.9
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 68.8 66.8 0 0 68.8 66.8
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 130.6 125.6 0 0 130.6 125.6
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 403.3 390.3 0 0 403.3 390.3
Опис д\в

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -11.1 -11
Статутний капітал (тис. грн.) 2 2
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 2 2
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався за даними балансу.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства є меншою вiд статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам ст.155 ЦК України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 3.4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 8.6 X X
Усього зобов'язань X 12 X X
Опис: д/в

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ Аудиторська фiрма <Львiвський аудит>
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23273456
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058, м.Львiв,вул.Замарстинiвська,83а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1287 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ Аудиторська фiрма <Львiвський аудит>
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23273456
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058, м.Львiв,вул.Замарстинiвська,83а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1287 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Українське-канадське спiльне пiдприємство "ПОГАР-IНТЕРНЕШНЛ" за рiк, що закiнчився 31.12.2016 року Адресат Акцiонерам та керiвництву Приватного акцiонерного товариства "УКСП "Погар-Iнтернешнл", фiнансовий звiт якого перевiрявся, та може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi рiчної iнформацiї емiтентом. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "УКСП "Погар-Iнтернешнл" (далi - Товариство), що складається з Фiнансового звiту суб"єкта малого пiдприємництва у складi Балансу станом на 31.12.2016 року (форма №1-м) та Звiту про фiнансовi результати за 2016 рiк (форма №2-м). Основнi вiдомостi про Товариство. " Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Українсько-канадське спiльне пiдприємство "Погар-Iнтернешнл"; " Код за ЄДРПОУ 22332837; " Скорочене найменування: ПрАТ "УКСП "Погар-Iнтернешнл"; " Мiсцезнаходження: 79058 м. Львiв, вул. Хiмiчна, 22/51; " Дата i номер державної реєстрацiї: зареєстровано 30.01.1995 року виконавчим комiтетом Львiвської мiської Ради.; " Основний вид дiяльностi: 68.20 надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; " Керiвник Малярчук Дем"ян Миколайович; " Головний бухгалтер Ференс Iрина Михайлiвна " Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за 2016 р. - 1 чол. Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку цiєї фiнансової звiтностi та її достовiрне представлення i за створення системи внутрiшнього контролю, яку керiвництво визначає необхiдною для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає проведення процедур, необхiдних для отримання аудиторських доказiв стосовно сум i їх розкриття у фiнансовiй звiтностi та примiтках до фiнансової звiтностi. Вибiр процедур базується на судженнi аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок зловживань або помилок. Оцiнка таких ризикiв включає огляд системи внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрностi фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають даним обставинам, але не з метою висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає оцiнку доречностi i використання облiкової полiтики та об?рунтованостi бухгалтерських оцiнок, зроблених керiвництвом, а також оцiнку загального представлення фiнансової звiтностi. Керуючись вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту", при аудиторськiй перевiрцi розмiр суттєвостi помилки визначався виходячи з професiйного судження аудитора стосовно дiй i операцiй, якi можуть призвести до суттєвих помилок та перекручень фiнансової звiтностi i впливати на економiчнi рiшення користувачiв цiєї звiтностi. Питання, викладенi нижче, розглядалися в рамках проведеного нами аудиту рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "УКСП "Погар-Iнтернешнл" за 2016 рiк на основi принципу суттєвостi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту. За результатами виконаних нами аудиторських процедур, нами не помiчено жодних суттєвих фактiв, якi могли б викликати сумнiви в тому, що звiтнiсть Товариства вiдповiдає у всiх суттєвих аспектах вимогам чинного законодавства України та нормативно-правовим актам державного регулятора в особi НКЦПФР. Застосованi нами процедури не мали за мету визначити всi недолiки або iншi порушення i, таким чином, вони не мають розглядатись як свiдчення про вiдсутнiсть будь-яких недолiкiв та/або порушень Товариства. Аудитор пiдтверджує валюту балансу в сумi 740,7 тис. грн. Звiтнiсть товариства згiдно листа керiвництва пiдготовлена, виходячи з принципу безперервностi. Аудиторами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 570 "Безперервнiсть". Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 1) Обмеження обсягу аудиту. Аудитори не спостерiгали за проведенням рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, оскiльки не були повiдомленi про час її проведення, тому ми не могли отримати доказiв фiзичної кiлькостi запасiв на кiнець звiтного перiоду. 2) Станом на 31.12.2016 року чистi активи Товариства є меншими на 13,1 тис.грн. вiд розмiру статутного капiталу Товариства, що дає пiдстави до суттєвої невизначеностi щодо здатностi Товариством продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi без додаткових iнвестицiйних вкладень. Висловлення думки На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки" фiнансова звiтнiсть ПрАТ "УКСП "Погар-Iнтернешнл" в усiх суттєвих аспектах достовiрно вiдображає фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2016 року, а також фiнансовi результати його дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року згiдно з П(С)БО. Розкриття iнформацiї за видами активiв Необоротнi активи: Основнi засоби станом на 31.12.2016 р. становлять 390,3 тис. грн. За перiод 2016 року первiсна вартiсть основних засобiв не змiнилась i становить на 31.12.2016р. 819 тис. грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї становлять 41,4 тис.грн. За перiод 2016 року їх розмiр не змiнився. Iншi необоротнi активи складають 148,1 тис.грн. За перiод 2016 року їх розмiр не змiнився. Оборотнi активи: Станом на 31.12.2016 р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 26,0 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 6,1 тис. грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти: Станом на 31.12.2016 року сума грошових коштiв становить 0,2 тис. грн. Витрати майбутнiх перiодiв - 128,6 тис.грн. Власний капiтал: Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2016 р. становить 2,0 тис. грн. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) на 31.12.2016 р. дорiвнює (13,1) тис. грн. Зобов'язання: Довгостроковi зобов'язання i забезпечення на 31.12.2016 р. - 739,8 тис. грн. Поточнi зобов'язання: Поточна кредиторська заборгованiсть за: - товари, роботи, послуги - 1,5 тис. грн. - розрахунками з бюджетом - 3,4 тис. грн. - розрахунками зi страхування - 0,9 тис. грн. - розрахунками з оплати працi - 6,2 тис. грн. Розкриття iнформацiї про фiнансовi результати за 2016 рiк Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2016 рiк становить 542,8 тис. грн; собiвартiсть реалiзованої продукцiї - (542,9) тис. грн. Податок на прибуток - 0 тис. грн. Чистий прибуток за 2016 р. становить 0,1 тис. грн. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв та власного капiталу вимогам законодавства Вiдповiдно до вимог Цивiльного кодексу України вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового рокiв має перевищувати суму статутного капiталу. Дана вимога Товариством не дотримана. Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi, та керуючись Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485 Станом на 31.12.2016 року чистi активи ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКСП "Погар-Iнтернешнл" дорiвнюють (11,1) тис. грн. i є меншими, нiж розмiр статутного капiталу ТОВАРИСТВА на 13,1 тис. грн., тобто не вiдповiдають дiючому законодавству. У вiдповiдностi до статтi 155 Цивiльного кодексу України № 435-IV, якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Висновок аудитора Чистi активи Товариства не вiдповiдають вимогам статтi 155 Цивiльного Кодексу України Власний капiтал. Власний капiтал Товариства на 31.12.2016 р. становить (11,1) тис. грн., та складається з наступних статтей: - зареєстрований капiтал 2,0 тис. грн.; - непокритi збитки (13,1) тис. грн. Розмiр зареєстрованого (пайового) капiталу ПрАТ "УКСП "Погар-Iнтернешнл" за даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2016 року складає 2,0тис. грн. та вiдповiдає заявленому в Статутi товариства. Зареєстрований (пайовий) капiтал товариством сплачено повнiстю до початку звiтного року. Статутний капiтал, згiдно Статуту пiдприємства становить 2 тис. грн. Кiлькiсть акцiй-100 шт. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 20 грн. Всi акцiї - простi iменнi. Кiлькiсть акцiонерiв: юридичнi особи-1; володiє-34% акцiй; фiзичнi особи-2 чол., володiють 66% акцiй; в т.ч.кiлькiсть акцiонерiв, що володiють бiльше 10% акцiй: фiзичнi особи - 2 чол., володiють 66% акцiй; юридична особа-1,володiє 34% акцiй. Подiї пiсля дати балансу. Аудиторами проведено процедури вивчення та iдентифiкацiї подiй, що сталися в перiод мiж 31.12.2016 року та датою аудиторського висновку. В результатi огляду бухгалтерських документiв та укладених/розiрваних договорiв за перiод пiсля 31.12.2016 року аудиторами не виявлено: - подiй пiсля дати балансу, якi надавали б додаткову iнформацiю про визначення сум, пов'язаних з умовами, що iснували на дату балансу та вимагали б коригування вiдповiдних активiв i зобов'язань, а також уточнення оцiнки вiдповiдних статей; - подiй, що вказували б на умови, що виникли пiсля дати балансу, що потребують коригування статей фiнансових звiтiв. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та буде подана до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Запровадженi аудиторськi процедури не виявили iнших фактiв або подiй, якi вiдбулися у Товариства протягом звiтного року або пiсля 31.12.2016 року, але до дати складання аудиторського висновку, та могли б вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Вiдповiдальнiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту. Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння вимогам чинного законодавства України. Виконання значних правочинiв Аудитором було одержано достатньо доказiв вiдносно виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2016 року складала 740,7 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам у 2016 роцi складала 74,1 тис. грн. Згiдно листа керiвника Товариства значнi правочини в звiтному роцi не укладались. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Пiд час проведення аудиту нами оцiнено ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" аудиторський ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi, розрахований аудитором iдентифiкований та оцiнений як низький. Аудитори не отримали доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства чи помилки. Однак, через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спрямований i виконується вiдповiдно до МСА. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 30.08.1995р.), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1287, виданого за рiшенням Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001 р., рiшенням Аудиторської палати України вiд 28.01.2016р. №321/3 термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 28.01.2021р.; сертифiкат аудитора Малюци Л.Г.: серiя А № 000420 вiд 30.11.1995р., дiю сертифiката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р. ;29.10.2009р.; 26.09.2014р.№300/2 до 30.11.2019р.; реєстрацiйний № 3282; Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi згiдно рiшення Аудиторської палати України №257/4 вiд 27.09.2012р. Мiсцезнаходження: 79058 Львiв, Замарстинiвська,83а. Тел. 0673102417. Договiр № 29/12 вiд 29.12.2016 р. Аудиторська перевiрка проводилась з 29.03.2017р. по 03.04.2017р. Аудитор Калинiв С.А. (сертифiкат №006905 ) Директор ТзОВ Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" Малюца Л.Г. Дата аудиторського висновку: 03 квiтня 2017 року
д\в
д\в
д\в

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 0 0
2 2015 0 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д\в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д\в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д\в Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада не створена.

Наглядова рада не створена.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена.
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена.

Наглядова рада не створена.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Наглядова рада не створена. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитор не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Не має акцiонерне твариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не має акцiонерне твариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Не має акцiонерне твариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння.ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Українське-Канадське спiльне пiдприємство "Погар Iнтернешнл" за ЄДРПОУ 22332837
Територія за КОАТУУ 4610137500
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 79058, Львiвська обл., - р-н, м.Львiв, вул.Хiмiчна, 22 кв.51, (032) 240-48-98

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2016 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 403.3 390.3
- первісна вартість 1011 819 819
- знос 1012 ( 415.7 ) ( 428.7 )
Довгострокові біологічні активи: 1020
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 41.4 41.4
Інші необоротні активи 1090 148.1 148.1
Усього за розділом I 1095 592.8 579.8
II. Оборотні активи
Запаси 1100
- у тому числі готова продукція 1103
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 25.8 26
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 5.9 6.1
- у тому числі податок на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 0.4 0.2
Витрати майбутніх періодів 1170 116.3 128.6
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 148.4 160.9
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 741.2 740.7

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 2
Додатковий капітал 1410
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -13 -13.1
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Усього за розділом I 1495 -11 -11.1
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 739.8 739.8
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610
- товари, роботи, послуги 1615 2.1 1.5
розрахунками з бюджетом 1620 2.8 3.4
у тому числі з податку на прибуток 1621
- зі страхування 1625 1.6 0.9
- з оплати праці 1630 5.9 6.2
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690
Усього за розділом IІІ 1695 12.4 12
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700
Баланс 1900 741.2 740.7

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 542.8 306.8
Інші операційні доходи 2120
Інші доходи 2240
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 542.8 306.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 542.9 ) ( 306.3 )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 542.9 ) ( 306.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 -0.1 0.5
Податок на прибуток 2300 ( ) ( 0.1 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -0.1 0.4


Примітки до балансу д/в
Примітки до звіту про фінансові результати l/d
Керівник Малярчук Д.М.
Головний бухгалтер Ференс I.М.